Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Κινητοποίηση για τις απολύσεις στο «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ»Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια της ΕΣΠΗΤ, της ΕΠΗΕΑ και της ΠΕΛ καταγ­γέλ­λουν την αδιάλ­λα­κτη στάση της ιδιο­κτη­σίας της εται­ρείας «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ» που εκδί­δει το περιο­δικό «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ» και την ιστο­σε­λίδα «athinorama.gr».

 Παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις της ιδιο­κτη­σίας, μόλις προ ολί­γων ημε­ρών, για την ανά­κληση των απο­λύ­σεων, η εται­ρεία προ­χώ­ρησε αιφ­νι­δια­στικά στις απο­λύ­σεις στις οποίες συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η εκπρό­σω­πος των δημο­σιο­γρά­φων στο Μει­κτό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ. 

Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια απο­φά­σι­σαν την κήρυξη νέας 3ωρης στά­σης εργα­σίας για όλους τους δημο­σιο­γρά­φους, διοι­κη­τι­κούς υπαλ­λή­λους και τεχνι­κούς Τύπου, οι οποίοι εργά­ζο­νται στο περιο­δικό «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ» και την ιστο­σε­λίδα «athinorama.gr» της εκδο­τι­κής εται­ρείας «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ» για τη Δευ­τέρα, 13 Ιου­λίου 2015 από τις 12:00 έως τις 15:00.

Η στάση εργα­σίας κηρύσ­σε­ται προ­κει­μέ­νου οι εργα­ζό­με­νοι του περιο­δι­κού και της ιστο­σε­λί­δας να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν συνέ­λευση τη Δευ­τέρα, 13 Ιου­λίου 2015 και ώρα 13.00, στα γρα­φεία της εται­ρείας ώστε να απο­φα­σί­σουν δυνα­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις για την ανά­κληση των απολύσεων. 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: