Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

"'Εφυγε" ο Σωτήρης Σβανάς

Σε ηλικία μόλις 36 ετών έφυγε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Σβανάς που εργαζόταν στο thepressproject. Σε εποχές δύσκολες για τον κόσμο των ΜΜΕ, όπως και σε άλλους κλάδους, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι εκτός από εξαιρετικός δημοσιογράφος, ήταν και μαχητής των συμφερόντων των εργαζομένων.

  Η κηδεια θα γίνει αύριο Σάββατο στις 12.30 στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο 
http://www.thepressproject.gr/article/75915/Xasate-ton-anthropo-sasΗ ΕΣΠΗΤ απο­χαι­ρετά τον Σωτήρη ΣβανάΤο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ με οδύνη ανα­κοι­νώ­νει την απώ­λεια ενός άξιου συνα­δέλ­φου, Σωτήρη Σβανά, ο οποίος χάθηκε σε ηλι­κία μόλις 36 ετών.
Γεν­νη­μέ­νος το 1979, στρα­τεύ­τηκε στο κίνημα από τα φοι­τη­τικά του χρό­νια στη Φιλοσοφική, ως δρα­στή­ριο μέλος του συλ­λό­γου φοι­τη­τών. Μετά το Πανεπιστήμιο θα στρα­φεί στο χώρο της δημο­σιο­γρα­φίας, ως διορ­θω­τής αρχικά, μεταξύ άλλων στα περιο­δικά Κουίζ, Σάββατο και Γρί­φος, και τα τελευ­ταία χρό­νια ως αρχι­συ­ντά­κτης στην ιστο­σε­λίδα thepressproject.gr.
Είχε ενεργό δράση στην ΕΣΠΗΤ ως μέλος της από το 2007, ενώ συμ­με­τείχε πολ­λές φορές ως υπο­ψή­φιος με το ψηφο­δέλ­τιο της Αρι­στε­ρής Πρωτοβουλίας ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ σε αρχαι­ρε­σίες της Ένω­σης.
Πάντα ανή­συ­χος, δρα­στή­ριος, δημιουρ­γι­κός, στρα­τευ­μέ­νος στον αγώνα για μια άλλη, πιο δίκαιη κοι­νω­νία, ο Σωτήρης έφυγε και είναι για όλες και όλους μας δύσκολο να το πιστέ­ψουμε.
Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ εκφρά­ζει τα θερμά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στη σύντροφο της ζωής του Χρυσούλα Παπαγεωργίου και το γιο τους Ορέ­στη.
Η κηδεία του Σωτήρη Σβανά θα τελε­στεί αύριο, Σάββατο 18/4, στις 12.30 μμ στο Νεκρο­τα­φείο Ζωγρά­φου.
Αντί στε­φά­νου το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, όπως επι­θυ­μεί η οικο­γέ­νεια του εκλι­πό­ντος θα ενι­σχύ­σει οικο­νο­μικά –εις μνή­μην του– το Κοι­νω­νικό Ιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας.

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θεμι­στο­κλής Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: